Dragan Dunčić

DIREKTOR
JP Urbanizam - Kragujevac

Bilatateralni sastanci

  • Ponedeljak 14:00 - 17:00
OpisUrbanističko-planerska institucija u Kragujevcu. U okviru osnovne delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja i projektovanja, obavljaju se sledeći stručni poslovi: - izrada prostornih i urbanističkih planova i urbanističkih projekata - izrada analiza, studija, programa i istraživanja iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i urbanog dizajna, obavljanje prethodnih radova za potrebe izrade prostorno-planske i urbanističke dokumentacije. Ovo podrazumeva kompletnu studijsku podlogu, kao i posebne sadržaje za društvenu i ekonomsku bazu, opremu, ekologiju i infrastrukturu - pripremanje programa za izradu prostornih i urbanističkih planova kao i ostalih planskih dokumenata i predloga odluka za ove planove praćenje sprovođenja prostornih i urbanističkih planova Ostale delatnosti: - istraživanje pojava od interesa za izradu prostornih i urbanističkih planova i projekata, i za unapređivanje i zaštitu čovekove sredine prikupljanje, sređivanje, obrada, čuvanje i publikovanje podataka od interesa za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu čovekove sredine i vođenje prostorno-planske dokumentacije i informacione osnove o prostoru - obezbeđivanje plansko-tehničkih podataka potrebnih za donošenje akata i informisanje iz oblasti urbanističkog planiranja izdavanje informacija o činjenicama i podacima sadržanim u urbanističkoj dokumentaciji, na zahtev zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. Svoju delatnost JP „Urbanizam” - Kragujevac obavlja: Na području grada Kragujevca, kao sedišta JP „Urbanizam”, kao i na celom privrednom području Republike Srbije, a po potrebi i u inostranstvu, u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom pružanjem usluga društvenimi privatnim preduzećima, kao i državnim organima, organima lokalne samouprave, fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti, na osnovu odluka o poveravanju stručnih poslova i ugovora sa gore pomenutim subjektima, kao i učešća na tenderima.
Vrsta organizacije Javno preduzeće,
ZemljaSrbija
GradKragujevac, Kralja Petra I 23 Google map
Oblasti poslovanja

Građevinska